@cryptopsycho21

cryptopsycho21
nftmarket
buy
from: cryptopsycho21 
to: risingstargame 
symbol: STARBITS 
quantity: 13 
from: cryptopsycho21 
to: nftmart.fee0x 
symbol: STARBITS 
quantity: 3 
from: cryptopsycho21 
to: specialfeelings 
symbol: STARBITS 
quantity: 309 
from: nftmarket 
fromType: c 
to: cryptopsycho21 
toType: u 
symbol: STAR 
id: 1874144 
symbol: STAR 
priceSymbol: STARBITS 
account: cryptopsycho21 
ownedBy: u 
sellers: [{"account"=>"specialfeelings", "ownedBy"=>"u", "nftIds"=>["1874144"], "nftSales"=>[{"id"=>"1874144", "price"=>"325", "fee"=>"16", "symbol"=>"STARBITS"}], "paymentTotal"=>"309"}] 
paymentTotal: 309 
marketAccount: risingstargame 
feeTotal: 13 
agentAccount: nftmart.fee0x 
agentFeeTotal: 3 
da71a12
cryptopsycho21 transferred  10,000 STARBITS to risingstar2 deposit 7196804
beerlover
tokens
stake
account: cryptopsycho21 
symbol: BEER 
quantity: 0.100 
c775af2
ufm.pay
tokens
stake
account: cryptopsycho21 
symbol: ARCHON 
quantity: 0.04611398 
3d02862
ufm.pay
tokens
stake
account: cryptopsycho21 
symbol: ARCHON 
quantity: 0.03269271 
667d583
ufm.pay
tokens
stake
account: cryptopsycho21 
symbol: ARCHON 
quantity: 0.02644873 
4b10c2c