krishu.stem's balance: 36.548573 STEM

@krishu.stem

gungunkrishu
tokens
delegate
to: krishu.stem 
symbol: STEM 
quantity: 25.562269 
d199380
gungunkrishu
tokens
delegate
to: krishu.stem 
symbol: STEM 
quantity: 15.487410 
614b88d
gungunkrishu
tokens
delegate
to: krishu.stem 
symbol: STEM 
quantity: 35.729087 
2132e35
gungunkrishu
tokens
delegate
to: krishu.stem 
symbol: STEM 
quantity: 30.039675 
29cab90
gungunkrishu
tokens
delegate
to: krishu.stem 
symbol: STEM 
quantity: 26.649556 
2ba757f
gungunkrishu
tokens
delegate
to: krishu.stem 
symbol: STEM 
quantity: 40.724293 
cb6298e
gungunkrishu
tokens
delegate
to: krishu.stem 
symbol: STEM 
quantity: 18.720527 
e07be3b
gungunkrishu
tokens
delegate
to: krishu.stem 
symbol: STEM 
quantity: 58.751018 
6316a0a
gungunkrishu
tokens
delegate
to: krishu.stem 
symbol: STEM 
quantity: 67.287947 
451b5f8
gungunkrishu
tokens
delegate
to: krishu.stem 
symbol: STEM 
quantity: 25.508220 
2947a40
gungunkrishu
tokens
delegate
to: krishu.stem 
symbol: STEM 
quantity: 15.368172 
b76eb78
gungunkrishu
tokens
delegate
to: krishu.stem 
symbol: STEM 
quantity: 9.564015 
cc08e62
gungunkrishu
tokens
delegate
to: krishu.stem 
symbol: STEM 
quantity: 16.484218 
379b502
gungunkrishu
tokens
delegate
to: krishu.stem 
symbol: STEM 
quantity: 27.072241 
838fa40
gungunkrishu
tokens
delegate
to: krishu.stem 
symbol: STEM 
quantity: 40.283154 
0d29a13
gungunkrishu
tokens
delegate
to: krishu.stem 
symbol: STEM 
quantity: 27.057626 
8368bb3
gungunkrishu
tokens
delegate
to: krishu.stem 
symbol: STEM 
quantity: 13.065757 
a601ed1
gungunkrishu
tokens
delegate
to: krishu.stem 
symbol: STEM 
quantity: 38.977810 
4b0948b
gungunkrishu
tokens
delegate
to: krishu.stem 
symbol: STEM 
quantity: 4.969333 
509aabd
gungunkrishu
tokens
delegate
to: krishu.stem 
symbol: STEM 
quantity: 12.833910 
0c9e78d
gungunkrishu
tokens
delegate
to: krishu.stem 
symbol: STEM 
quantity: 12.190851 
d6a5099
gungunkrishu
tokens
delegate
to: krishu.stem 
symbol: STEM 
quantity: 11.255257 
46cb091
gungunkrishu
tokens
delegate
to: krishu.stem 
symbol: STEM 
quantity: 36.248538 
f1171f1
gungunkrishu
tokens
delegate
to: krishu.stem 
symbol: STEM 
quantity: 21.494578 
a593a90
gungunkrishu
tokens
delegate
to: krishu.stem 
symbol: STEM 
quantity: 16.234450 
5c5df0b
gungunkrishu
tokens
delegate
to: krishu.stem 
symbol: STEM 
quantity: 44.272963 
a0afa79
gungunkrishu
tokens
delegate
to: krishu.stem 
symbol: STEM 
quantity: 29.175169 
39bd24a
gungunkrishu
tokens
delegate
to: krishu.stem 
symbol: STEM 
quantity: 26.817482 
2e89b15
gungunkrishu
tokens
delegate
to: krishu.stem 
symbol: STEM 
quantity: 31.825402 
b1f0587
gungunkrishu
tokens
delegate
to: krishu.stem 
symbol: STEM 
quantity: 45.293478 
0995292
gungunkrishu
tokens
delegate
to: krishu.stem 
symbol: STEM 
quantity: 152.295034 
24a0325
gungunkrishu
tokens
delegate
to: krishu.stem 
symbol: STEM 
quantity: 34.475576 
4e81021
gungunkrishu
tokens
delegate
to: krishu.stem 
symbol: STEM 
quantity: 48.808940 
2ae4929
gungunkrishu
tokens
delegate
to: krishu.stem 
symbol: STEM 
quantity: 181.171064 
09f5a29
gungunkrishu
tokens
delegate
to: krishu.stem 
symbol: STEM 
quantity: 109.871 
2666fb8
gungunkrishu
tokens
delegate
to: krishu.stem 
symbol: STEM 
quantity: 16.258900 
8efb74b
gungunkrishu
tokens
delegate
to: krishu.stem 
symbol: STEM 
quantity: 16.267318 
48614e4
gungunkrishu
tokens
delegate
to: krishu.stem 
symbol: STEM 
quantity: 9.034024 
101c6e4
gungunkrishu
tokens
delegate
to: krishu.stem 
symbol: STEM 
quantity: 4.518320 
9cef07f
gungunkrishu
tokens
delegate
to: krishu.stem 
symbol: STEM 
quantity: 6.323848 
fe3764d
gungunkrishu
tokens
delegate
to: krishu.stem 
symbol: STEM 
quantity: 4.568594 
3399884
gungunkrishu
tokens
delegate
to: krishu.stem 
symbol: STEM 
quantity: 21.681806 
4461cbf
gungunkrishu
tokens
delegate
to: krishu.stem 
symbol: STEM 
quantity: 12.723968 
b74c53c
gungunkrishu
tokens
delegate
to: krishu.stem 
symbol: STEM 
quantity: 42.610952 
d5105e4
gungunkrishu
tokens
delegate
to: krishu.stem 
symbol: STEM 
quantity: 22.588600 
e7882bc
gungunkrishu
tokens
delegate
to: krishu.stem 
symbol: STEM 
quantity: 8.131376 
7979bff
gungunkrishu
tokens
delegate
to: krishu.stem 
symbol: STEM 
quantity: 276.620674 
79c8756
gungunkrishu
tokens
delegate
to: krishu.stem 
symbol: STEM 
quantity: 670.989920 
417c1b6
gungunkrishu
tokens
delegate
to: krishu.stem 
symbol: STEM 
quantity: 53.157895 
38056e5
gungunkrishu
tokens
delegate
to: krishu.stem 
symbol: STEM 
quantity: 62.474213 
1583036
gungunkrishu
tokens
delegate
to: krishu.stem 
symbol: STEM 
quantity: 29.051694 
b681f72
gungunkrishu
tokens
delegate
to: krishu.stem 
symbol: STEM 
quantity: 32.483928 
4dcdbf8
gungunkrishu
tokens
delegate
to: krishu.stem 
symbol: STEM 
quantity: 31.673616 
a01fd42
gungunkrishu
tokens
delegate
to: krishu.stem 
symbol: STEM 
quantity: 17.696804 
d28d353
gungunkrishu
tokens
delegate
to: krishu.stem 
symbol: STEM 
quantity: 8.461402 
7bbe2ee
gungunkrishu
tokens
delegate
to: krishu.stem 
symbol: STEM 
quantity: 67.058392 
368fff5
gungunkrishu
tokens
delegate
to: krishu.stem 
symbol: STEM 
quantity: 13.040802 
f82afb8
gungunkrishu
tokens
delegate
to: krishu.stem 
symbol: STEM 
quantity: 27.012296 
1a076d7
gungunkrishu
tokens
delegate
to: krishu.stem 
symbol: STEM 
quantity: 44.873394 
3d69e99
gungunkrishu
tokens
delegate
to: krishu.stem 
symbol: STEM 
quantity: 18.630100 
68af1d9
gungunkrishu
tokens
delegate
to: krishu.stem 
symbol: STEM 
quantity: 15.001012 
8342105
gungunkrishu
tokens
delegate
to: krishu.stem 
symbol: STEM 
quantity: 168.282007 
eaee657
gungunkrishu
tokens
delegate
to: krishu.stem 
symbol: STEM 
quantity: 15.836928 
d841e7e
gungunkrishu
tokens
delegate
to: krishu.stem 
symbol: STEM 
quantity: 219.912744 
c1ff153
gungunkrishu
tokens
delegate
to: krishu.stem 
symbol: STEM 
quantity: 115.217460 
a6a84d2
gungunkrishu
tokens
delegate
to: krishu.stem 
symbol: STEM 
quantity: 10.259630 
38895d5
gungunkrishu
tokens
delegate
to: krishu.stem 
symbol: STEM 
quantity: 20.233122 
5aaeea1
gungunkrishu
tokens
delegate
to: krishu.stem 
symbol: STEM 
quantity: 30.732674 
0c4445b
gungunkrishu
tokens
delegate
to: krishu.stem 
symbol: STEM 
quantity: 22.050224 
39d3b32
gungunkrishu
tokens
delegate
to: krishu.stem 
symbol: STEM 
quantity: 200.847079 
bddbcfb
gungunkrishu
tokens
delegate
to: krishu.stem 
symbol: STEM 
quantity: 123.194979 
99440c3
gungunkrishu
tokens
delegate
to: krishu.stem 
symbol: STEM 
quantity: 31.514398 
9897a08
gungunkrishu
tokens
delegate
to: krishu.stem 
symbol: STEM 
quantity: 55.394738 
2eeb2aa
gungunkrishu
tokens
delegate
to: krishu.stem 
symbol: STEM 
quantity: 82.782284 
bc5bbcc
gungunkrishu
tokens
delegate
to: krishu.stem 
symbol: STEM 
quantity: 73.061082 
7adfc56
gungunkrishu
tokens
delegate
to: krishu.stem 
symbol: STEM 
quantity: 79.365422 
6e4ec5e
gungunkrishu
tokens
delegate
to: krishu.stem 
symbol: STEM 
quantity: 124.069364 
989bcd2
gungunkrishu
tokens
delegate
to: krishu.stem 
symbol: STEM 
quantity: 29.280756 
9c6bc78
gungunkrishu
tokens
delegate
to: krishu.stem 
symbol: STEM 
quantity: 227.636053 
faf3e87
gungunkrishu
tokens
delegate
to: krishu.stem 
symbol: STEM 
quantity: 492.664252 
a5d0809
gungunkrishu
tokens
delegate
to: krishu.stem 
symbol: STEM 
quantity: 257.984574 
fa4811e
gungunkrishu
tokens
delegate
to: krishu.stem 
symbol: STEM 
quantity: 6.520402 
72ea1aa
gungunkrishu
tokens
delegate
to: krishu.stem 
symbol: STEM 
quantity: 271.360794 
0e323e3
gungunkrishu
tokens
delegate
to: krishu.stem 
symbol: STEM 
quantity: 96.763376 
5c7d04b
gungunkrishu
tokens
delegate
to: krishu.stem 
symbol: STEM 
quantity: 103.018723 
ff14f78
gungunkrishu
tokens
delegate
to: krishu.stem 
symbol: STEM 
quantity: 10.246200 
9a2493f
gungunkrishu
tokens
delegate
to: krishu.stem 
symbol: STEM 
quantity: 529.866694 
e7e0ab0
gungunkrishu
tokens
delegate
to: krishu.stem 
symbol: STEM 
quantity: 132.881041 
5efb4a9
gungunkrishu
tokens
delegate
to: krishu.stem 
symbol: STEM 
quantity: 47.986760 
16e099e
gungunkrishu
tokens
delegate
to: krishu.stem 
symbol: STEM 
quantity: 152.191082 
8fc882f
gungunkrishu
tokens
delegate
to: krishu.stem 
symbol: STEM 
quantity: 301.816304 
5abcef1
gungunkrishu
tokens
delegate
to: krishu.stem 
symbol: STEM 
quantity: 92.668504 
2682281
gungunkrishu
tokens
delegate
to: krishu.stem 
symbol: STEM 
quantity: 246.976062 
a820404
gungunkrishu
tokens
delegate
to: krishu.stem 
symbol: STEM 
quantity: 162.363294 
aa538b1
gungunkrishu
tokens
delegate
to: krishu.stem 
symbol: STEM 
quantity: 6.625847 
4b52325
gungunkrishu
tokens
delegate
to: krishu.stem 
symbol: STEM 
quantity: 27.100180 
d0e4195
gungunkrishu
tokens
delegate
to: krishu.stem 
symbol: STEM 
quantity: 32.263663 
b73bc39
gungunkrishu
tokens
delegate
to: krishu.stem 
symbol: STEM 
quantity: 242.070372 
d128a20
gungunkrishu
tokens
delegate
to: krishu.stem 
symbol: STEM 
quantity: 39.670200 
c81da43
gungunkrishu
tokens
delegate
to: krishu.stem 
symbol: STEM 
quantity: 56.333847 
92952d0