krishu.stem's balance: 58.645331 STEM

@krishu.stem

gungunkrishu
tokens
delegate
to: krishu.stem 
symbol: STEM 
quantity: 3.504661 
98c36aa
gungunkrishu
tokens
delegate
to: krishu.stem 
symbol: STEM 
quantity: 7.447407 
32718d1
gungunkrishu
tokens
delegate
to: krishu.stem 
symbol: STEM 
quantity: 45.339557 
08836ab
gungunkrishu
tokens
delegate
to: krishu.stem 
symbol: STEM 
quantity: 7.483913 
8260145
gungunkrishu
tokens
delegate
to: krishu.stem 
symbol: STEM 
quantity: 6.571780 
6422093
gungunkrishu
tokens
delegate
to: krishu.stem 
symbol: STEM 
quantity: 9.674574 
641ae79
gungunkrishu
tokens
delegate
to: krishu.stem 
symbol: STEM 
quantity: 3.504662 
c1eacb8
gungunkrishu
tokens
delegate
to: krishu.stem 
symbol: STEM 
quantity: 5.695076 
2328660
gungunkrishu
tokens
delegate
to: krishu.stem 
symbol: STEM 
quantity: 29.337818 
e21a661
gungunkrishu
tokens
delegate
to: krishu.stem 
symbol: STEM 
quantity: 13.580565 
8f2c2dd
gungunkrishu
tokens
delegate
to: krishu.stem 
symbol: STEM 
quantity: 32.776057 
ab49b08
gungunkrishu
tokens
delegate
to: krishu.stem 
symbol: STEM 
quantity: 7.522240 
cba4d64
gungunkrishu
tokens
delegate
to: krishu.stem 
symbol: STEM 
quantity: 6.571242 
6b53171
gungunkrishu
tokens
delegate
to: krishu.stem 
symbol: STEM 
quantity: 29.254583 
480bf01
gungunkrishu
tokens
delegate
to: krishu.stem 
symbol: STEM 
quantity: 7.447408 
ce63d0a
gungunkrishu
tokens
delegate
to: krishu.stem 
symbol: STEM 
quantity: 3.942745 
1c3d639
gungunkrishu
tokens
delegate
to: krishu.stem 
symbol: STEM 
quantity: 43.479751 
be9c82a
gungunkrishu
tokens
delegate
to: krishu.stem 
symbol: STEM 
quantity: 13.710656 
9f23ff9
gungunkrishu
tokens
delegate
to: krishu.stem 
symbol: STEM 
quantity: 23.992610 
8f23b86
gungunkrishu
tokens
delegate
to: krishu.stem 
symbol: STEM 
quantity: 5.695229 
6881b41
gungunkrishu
tokens
delegate
to: krishu.stem 
symbol: STEM 
quantity: 36.688671 
596f410
gungunkrishu
tokens
delegate
to: krishu.stem 
symbol: STEM 
quantity: 36.964464 
24e3d71
gungunkrishu
tokens
delegate
to: krishu.stem 
symbol: STEM 
quantity: 11.392349 
b793481
gungunkrishu
tokens
delegate
to: krishu.stem 
symbol: STEM 
quantity: 30.728358 
963fdd5
gungunkrishu
tokens
delegate
to: krishu.stem 
symbol: STEM 
quantity: 33.694186 
f585234
gungunkrishu
tokens
delegate
to: krishu.stem 
symbol: STEM 
quantity: 11.349691 
d6d03c7
gungunkrishu
tokens
delegate
to: krishu.stem 
symbol: STEM 
quantity: 8.762644 
2e7c9c1
gungunkrishu
tokens
delegate
to: krishu.stem 
symbol: STEM 
quantity: 4.381611 
dc85590
gungunkrishu
tokens
delegate
to: krishu.stem 
symbol: STEM 
quantity: 36.061744 
fb36145
gungunkrishu
tokens
delegate
to: krishu.stem 
symbol: STEM 
quantity: 35.516569 
ebd9123
gungunkrishu
tokens
delegate
to: krishu.stem 
symbol: STEM 
quantity: 16.245645 
177ff7a
gungunkrishu
tokens
delegate
to: krishu.stem 
symbol: STEM 
quantity: 4.381054 
ac12968
gungunkrishu
tokens
delegate
to: krishu.stem 
symbol: STEM 
quantity: 14.895775 
2879796
gungunkrishu
tokens
delegate
to: krishu.stem 
symbol: STEM 
quantity: 12.704662 
3c7df5b
gungunkrishu
tokens
delegate
to: krishu.stem 
symbol: STEM 
quantity: 12.268150 
39c7252
gungunkrishu
tokens
delegate
to: krishu.stem 
symbol: STEM 
quantity: 20.591683 
fe0832b
gungunkrishu
tokens
delegate
to: krishu.stem 
symbol: STEM 
quantity: 2.190413 
b49e26e
gungunkrishu
tokens
delegate
to: krishu.stem 
symbol: STEM 
quantity: 24.131442 
f6de42c
gungunkrishu
tokens
delegate
to: krishu.stem 
symbol: STEM 
quantity: 23.255838 
90de175
gungunkrishu
tokens
delegate
to: krishu.stem 
symbol: STEM 
quantity: 7.009324 
1691bec
gungunkrishu
tokens
delegate
to: krishu.stem 
symbol: STEM 
quantity: 7.886992 
8e9b954
gungunkrishu
tokens
delegate
to: krishu.stem 
symbol: STEM 
quantity: 29.353883 
434814c
gungunkrishu
tokens
delegate
to: krishu.stem 
symbol: STEM 
quantity: 48.928627 
351f727
gungunkrishu
tokens
delegate
to: krishu.stem 
symbol: STEM 
quantity: 42.006903 
ffa5390
gungunkrishu
tokens
delegate
to: krishu.stem 
symbol: STEM 
quantity: 16.262298 
d4873f7
gungunkrishu
tokens
delegate
to: krishu.stem 
symbol: STEM 
quantity: 78.669604 
da003a9
gungunkrishu
tokens
delegate
to: krishu.stem 
symbol: STEM 
quantity: 221.694176 
f9967b6
gungunkrishu
tokens
delegate
to: krishu.stem 
symbol: STEM 
quantity: 1.000000 
ea9c225
gungunkrishu
tokens
delegate
to: krishu.stem 
symbol: STEM 
quantity: 39.292699 
2698bb9
gungunkrishu
tokens
delegate
to: krishu.stem 
symbol: STEM 
quantity: 29.884161 
d20044b
gungunkrishu
tokens
delegate
to: krishu.stem 
symbol: STEM 
quantity: 40.236047 
a1d7b53
gungunkrishu
tokens
delegate
to: krishu.stem 
symbol: STEM 
quantity: 48.859279 
c40fd40
gungunkrishu
tokens
delegate
to: krishu.stem 
symbol: STEM 
quantity: 65.640592 
d397e3f
gungunkrishu
tokens
delegate
to: krishu.stem 
symbol: STEM 
quantity: 341.814690 
0232c86
gungunkrishu
tokens
delegate
to: krishu.stem 
symbol: STEM 
quantity: 5.871216 
d99e599
gungunkrishu
tokens
delegate
to: krishu.stem 
symbol: STEM 
quantity: 246.548065 
4e7225a
gungunkrishu
tokens
delegate
to: krishu.stem 
symbol: STEM 
quantity: 19.420176 
bdc53e7
gungunkrishu
tokens
delegate
to: krishu.stem 
symbol: STEM 
quantity: 16.710384 
5e2bf7b
gungunkrishu
tokens
delegate
to: krishu.stem 
symbol: STEM 
quantity: 13.097328 
a1ee417
gungunkrishu
tokens
delegate
to: krishu.stem 
symbol: STEM 
quantity: 15.395861 
0528c6e
gungunkrishu
tokens
delegate
to: krishu.stem 
symbol: STEM 
quantity: 13.549328 
46daa1c
gungunkrishu
tokens
delegate
to: krishu.stem 
symbol: STEM 
quantity: 29.357217 
ad86581
gungunkrishu
tokens
delegate
to: krishu.stem 
symbol: STEM 
quantity: 25.562269 
d199380
gungunkrishu
tokens
delegate
to: krishu.stem 
symbol: STEM 
quantity: 15.487410 
614b88d
gungunkrishu
tokens
delegate
to: krishu.stem 
symbol: STEM 
quantity: 35.729087 
2132e35
gungunkrishu
tokens
delegate
to: krishu.stem 
symbol: STEM 
quantity: 30.039675 
29cab90
gungunkrishu
tokens
delegate
to: krishu.stem 
symbol: STEM 
quantity: 26.649556 
2ba757f
gungunkrishu
tokens
delegate
to: krishu.stem 
symbol: STEM 
quantity: 40.724293 
cb6298e
gungunkrishu
tokens
delegate
to: krishu.stem 
symbol: STEM 
quantity: 18.720527 
e07be3b
gungunkrishu
tokens
delegate
to: krishu.stem 
symbol: STEM 
quantity: 58.751018 
6316a0a
gungunkrishu
tokens
delegate
to: krishu.stem 
symbol: STEM 
quantity: 67.287947 
451b5f8
gungunkrishu
tokens
delegate
to: krishu.stem 
symbol: STEM 
quantity: 25.508220 
2947a40
gungunkrishu
tokens
delegate
to: krishu.stem 
symbol: STEM 
quantity: 15.368172 
b76eb78
gungunkrishu
tokens
delegate
to: krishu.stem 
symbol: STEM 
quantity: 9.564015 
cc08e62
gungunkrishu
tokens
delegate
to: krishu.stem 
symbol: STEM 
quantity: 16.484218 
379b502
gungunkrishu
tokens
delegate
to: krishu.stem 
symbol: STEM 
quantity: 27.072241 
838fa40
gungunkrishu
tokens
delegate
to: krishu.stem 
symbol: STEM 
quantity: 40.283154 
0d29a13
gungunkrishu
tokens
delegate
to: krishu.stem 
symbol: STEM 
quantity: 27.057626 
8368bb3
gungunkrishu
tokens
delegate
to: krishu.stem 
symbol: STEM 
quantity: 13.065757 
a601ed1
gungunkrishu
tokens
delegate
to: krishu.stem 
symbol: STEM 
quantity: 38.977810 
4b0948b
gungunkrishu
tokens
delegate
to: krishu.stem 
symbol: STEM 
quantity: 4.969333 
509aabd
gungunkrishu
tokens
delegate
to: krishu.stem 
symbol: STEM 
quantity: 12.833910 
0c9e78d
gungunkrishu
tokens
delegate
to: krishu.stem 
symbol: STEM 
quantity: 12.190851 
d6a5099
gungunkrishu
tokens
delegate
to: krishu.stem 
symbol: STEM 
quantity: 11.255257 
46cb091
gungunkrishu
tokens
delegate
to: krishu.stem 
symbol: STEM 
quantity: 36.248538 
f1171f1
gungunkrishu
tokens
delegate
to: krishu.stem 
symbol: STEM 
quantity: 21.494578 
a593a90
gungunkrishu
tokens
delegate
to: krishu.stem 
symbol: STEM 
quantity: 16.234450 
5c5df0b
gungunkrishu
tokens
delegate
to: krishu.stem 
symbol: STEM 
quantity: 44.272963 
a0afa79
gungunkrishu
tokens
delegate
to: krishu.stem 
symbol: STEM 
quantity: 29.175169 
39bd24a
gungunkrishu
tokens
delegate
to: krishu.stem 
symbol: STEM 
quantity: 26.817482 
2e89b15
gungunkrishu
tokens
delegate
to: krishu.stem 
symbol: STEM 
quantity: 31.825402 
b1f0587
gungunkrishu
tokens
delegate
to: krishu.stem 
symbol: STEM 
quantity: 45.293478 
0995292
gungunkrishu
tokens
delegate
to: krishu.stem 
symbol: STEM 
quantity: 152.295034 
24a0325
gungunkrishu
tokens
delegate
to: krishu.stem 
symbol: STEM 
quantity: 34.475576 
4e81021
gungunkrishu
tokens
delegate
to: krishu.stem 
symbol: STEM 
quantity: 48.808940 
2ae4929
gungunkrishu
tokens
delegate
to: krishu.stem 
symbol: STEM 
quantity: 181.171064 
09f5a29
gungunkrishu
tokens
delegate
to: krishu.stem 
symbol: STEM 
quantity: 109.871 
2666fb8
gungunkrishu
tokens
delegate
to: krishu.stem 
symbol: STEM 
quantity: 16.258900 
8efb74b
gungunkrishu
tokens
delegate
to: krishu.stem 
symbol: STEM 
quantity: 16.267318 
48614e4
gungunkrishu
tokens
delegate
to: krishu.stem 
symbol: STEM 
quantity: 9.034024 
101c6e4