stayten's balance: 88.84253312 POB

@stayten

stayten
tokens
delegate
to: pob-curator 
symbol: POB 
quantity: 3070 
ef47b1e
stayten
tokens
delegate
to: pob-curator 
symbol: POB 
quantity: 0.94023121 
c55446b
stayten
tokens
delegate
to: pob-curator 
symbol: POB 
quantity: 362.58677000 
5cd4e82
stayten
tokens
delegate
to: pob-curator 
symbol: POB 
quantity: 1089.76908554 
9cc7167
stayten
tokens
delegate
to: pob-curator 
symbol: POB 
quantity: 3061.70391325 
fe645a3
failingforwards
tokens
delegate
to: stayten 
symbol: POB 
quantity: 1000 
c756822