yggdrasil.laguna's balance: 902.495378 STEM

@yggdrasil.laguna

enforcer48
tokens
delegate
to: yggdrasil.laguna 
symbol: STEM 
quantity: 106.494215 
7eaa59f
enforcer48
tokens
delegate
to: yggdrasil.laguna 
symbol: STEM 
quantity: 26.423315 
97b9d9c
enforcer48
tokens
delegate
to: yggdrasil.laguna 
symbol: STEM 
quantity: 35.673644 
9d3dc59
enforcer48
tokens
delegate
to: yggdrasil.laguna 
symbol: STEM 
quantity: 42.614897 
7cd0337
enforcer48
tokens
delegate
to: yggdrasil.laguna 
symbol: STEM 
quantity: 43.508659 
0baa3bc
enforcer48
tokens
delegate
to: yggdrasil.laguna 
symbol: STEM 
quantity: 52.848845 
1b19d48
enforcer48
tokens
delegate
to: yggdrasil.laguna 
symbol: STEM 
quantity: 56.667366 
b267025
enforcer48
tokens
delegate
to: yggdrasil.laguna 
symbol: STEM 
quantity: 32.491473 
dbc8355
enforcer48
tokens
delegate
to: yggdrasil.laguna 
symbol: STEM 
quantity: 118.4788 
9b64d11
enforcer48
tokens
delegate
to: yggdrasil.laguna 
symbol: STEM 
quantity: 10.025231 
9091b0a
enforcer48
tokens
delegate
to: yggdrasil.laguna 
symbol: STEM 
quantity: 20.265571 
17e5b4d
enforcer48
tokens
delegate
to: yggdrasil.laguna 
symbol: STEM 
quantity: 16.549228 
bc7441b
enforcer48
tokens
delegate
to: yggdrasil.laguna 
symbol: STEM 
quantity: 64.412161 
0bb1514
enforcer48
tokens
delegate
to: yggdrasil.laguna 
symbol: STEM 
quantity: 13.214048 
7df8d4e
enforcer48
tokens
delegate
to: yggdrasil.laguna 
symbol: STEM 
quantity: 36.452181 
05a4aae
enforcer48
tokens
delegate
to: yggdrasil.laguna 
symbol: STEM 
quantity: 24.675421 
10191fb
enforcer48
tokens
delegate
to: yggdrasil.laguna 
symbol: STEM 
quantity: 29.510945 
24e3424
enforcer48
tokens
delegate
to: yggdrasil.laguna 
symbol: STEM 
quantity: 66.282244 
a98892a
enforcer48
tokens
delegate
to: yggdrasil.laguna 
symbol: STEM 
quantity: 63.444147 
108e6aa
enforcer48
tokens
delegate
to: yggdrasil.laguna 
symbol: STEM 
quantity: 28.904136 
b90d8e4
enforcer48
tokens
delegate
to: yggdrasil.laguna 
symbol: STEM 
quantity: 32.280568 
e153047
enforcer48
tokens
delegate
to: yggdrasil.laguna 
symbol: STEM 
quantity: 13.56412 
0e3b156
enforcer48
tokens
delegate
to: yggdrasil.laguna 
symbol: STEM 
quantity: 22.385177 
5f53f08
enforcer48
tokens
delegate
to: yggdrasil.laguna 
symbol: STEM 
quantity: 54.1737 
b40e6ea
enforcer48
tokens
delegate
to: yggdrasil.laguna 
symbol: STEM 
quantity: 22.609378 
a47702c
enforcer48
tokens
delegate
to: yggdrasil.laguna 
symbol: STEM 
quantity: 31.986677 
cbcce42
enforcer48
tokens
delegate
to: yggdrasil.laguna 
symbol: STEM 
quantity: 60.435118 
1921f66
enforcer48
tokens
delegate
to: yggdrasil.laguna 
symbol: STEM 
quantity: 14.906963 
8254fb4
enforcer48
tokens
delegate
to: yggdrasil.laguna 
symbol: STEM 
quantity: 13.136078 
9404fb3
stemcuration
tokens
delegate
to: yggdrasil.laguna 
symbol: STEM 
quantity: 50000 
3bce678
enforcer48
tokens
delegate
to: yggdrasil.laguna 
symbol: STEM 
quantity: 31.866284 
cc8c853
enforcer48
tokens
delegate
to: yggdrasil.laguna 
symbol: STEM 
quantity: 37.02289 
07f821e
enforcer48
tokens
delegate
to: yggdrasil.laguna 
symbol: STEM 
quantity: 22.644103 
9ea59de
enforcer48
tokens
delegate
to: yggdrasil.laguna 
symbol: STEM 
quantity: 24.450405 
6f26a18
enforcer48
tokens
delegate
to: yggdrasil.laguna 
symbol: STEM 
quantity: 18.431649 
b1297bd
enforcer48
tokens
delegate
to: yggdrasil.laguna 
symbol: STEM 
quantity: 22.863087 
4fbe037
enforcer48
tokens
delegate
to: yggdrasil.laguna 
symbol: STEM 
quantity: 17.610845 
1afd652
enforcer48
tokens
delegate
to: yggdrasil.laguna 
symbol: STEM 
quantity: 18.483603 
0957dd7
enforcer48
tokens
delegate
to: yggdrasil.laguna 
symbol: STEM 
quantity: 7.187659 
be9192a
enforcer48
tokens
delegate
to: yggdrasil.laguna 
symbol: STEM 
quantity: 15.636631 
f13fcd7
enforcer48
tokens
delegate
to: yggdrasil.laguna 
symbol: STEM 
quantity: 12.833544 
9a02fba
enforcer48
tokens
delegate
to: yggdrasil.laguna 
symbol: STEM 
quantity: 85.499388 
3305c62
enforcer48
tokens
delegate
to: yggdrasil.laguna 
symbol: STEM 
quantity: 41.196936 
eb7d6e7
enforcer48
tokens
delegate
to: yggdrasil.laguna 
symbol: STEM 
quantity: 25.079671 
9f0b0b2
enforcer48
tokens
delegate
to: yggdrasil.laguna 
symbol: STEM 
quantity: 40.112713 
0316026
enforcer48
tokens
delegate
to: yggdrasil.laguna 
symbol: STEM 
quantity: 18.341999 
ce28431
enforcer48
tokens
delegate
to: yggdrasil.laguna 
symbol: STEM 
quantity: 15.05946 
f57c5fc
enforcer48
tokens
delegate
to: yggdrasil.laguna 
symbol: STEM 
quantity: 25.057637 
ecfa878
enforcer48
tokens
delegate
to: yggdrasil.laguna 
symbol: STEM 
quantity: 19.229521 
c1b3084
enforcer48
tokens
delegate
to: yggdrasil.laguna 
symbol: STEM 
quantity: 20.491452 
8bbb287
enforcer48
tokens
delegate
to: yggdrasil.laguna 
symbol: STEM 
quantity: 14.226592 
c59b597
enforcer48
tokens
delegate
to: yggdrasil.laguna 
symbol: STEM 
quantity: 28.273417 
9bf1b54
enforcer48
tokens
delegate
to: yggdrasil.laguna 
symbol: STEM 
quantity: 28.938477 
a565bbd
enforcer48
tokens
delegate
to: yggdrasil.laguna 
symbol: STEM 
quantity: 14.319777 
267111c
enforcer48
tokens
delegate
to: yggdrasil.laguna 
symbol: STEM 
quantity: 54.647626 
0be219d
enforcer48
tokens
delegate
to: yggdrasil.laguna 
symbol: STEM 
quantity: 13.021994 
7cf5e38
enforcer48
tokens
delegate
to: yggdrasil.laguna 
symbol: STEM 
quantity: 10.127261 
49d12ee
enforcer48
tokens
delegate
to: yggdrasil.laguna 
symbol: STEM 
quantity: 9.293872 
6b14e69
enforcer48
tokens
delegate
to: yggdrasil.laguna 
symbol: STEM 
quantity: 45.470347 
6c5a912
enforcer48
tokens
delegate
to: yggdrasil.laguna 
symbol: STEM 
quantity: 28.273225 
d1edec4
enforcer48
tokens
delegate
to: yggdrasil.laguna 
symbol: STEM 
quantity: 10.861805 
391a6a0
enforcer48
tokens
delegate
to: yggdrasil.laguna 
symbol: STEM 
quantity: 37.688785 
3c4a720
enforcer48
tokens
delegate
to: yggdrasil.laguna 
symbol: STEM 
quantity: 11.640551 
0daa69d
enforcer48
tokens
delegate
to: yggdrasil.laguna 
symbol: STEM 
quantity: 4.603026 
e01d8e8
enforcer48
tokens
delegate
to: yggdrasil.laguna 
symbol: STEM 
quantity: 9.377714 
2e1d5b9
enforcer48
tokens
delegate
to: yggdrasil.laguna 
symbol: STEM 
quantity: 14.323576 
e3a6c0a
enforcer48
tokens
delegate
to: yggdrasil.laguna 
symbol: STEM 
quantity: 55.001271 
7db19b3
enforcer48
tokens
delegate
to: yggdrasil.laguna 
symbol: STEM 
quantity: 22.065296 
46fb547
enforcer48
tokens
delegate
to: yggdrasil.laguna 
symbol: STEM 
quantity: 10.116698 
11b3d3b
enforcer48
tokens
delegate
to: yggdrasil.laguna 
symbol: STEM 
quantity: 8.013899 
29ab941
enforcer48
tokens
delegate
to: yggdrasil.laguna 
symbol: STEM 
quantity: 13.239574 
237589a
enforcer48
tokens
delegate
to: yggdrasil.laguna 
symbol: STEM 
quantity: 7.431441 
b29682e
enforcer48
tokens
delegate
to: yggdrasil.laguna 
symbol: STEM 
quantity: 7.850614 
5f8aa6c
enforcer48
tokens
delegate
to: yggdrasil.laguna 
symbol: STEM 
quantity: 58.314988 
2e0b148
enforcer48
tokens
delegate
to: yggdrasil.laguna 
symbol: STEM 
quantity: 17.083153 
c213fab
enforcer48
tokens
delegate
to: yggdrasil.laguna 
symbol: STEM 
quantity: 14.901585 
499375b
enforcer48
tokens
delegate
to: yggdrasil.laguna 
symbol: STEM 
quantity: 38.349024 
72a1a09
enforcer48
tokens
delegate
to: yggdrasil.laguna 
symbol: STEM 
quantity: 18.66986 
4d18693
enforcer48
tokens
delegate
to: yggdrasil.laguna 
symbol: STEM 
quantity: 62.856472 
ac2b502
enforcer48
tokens
delegate
to: yggdrasil.laguna 
symbol: STEM 
quantity: 30.810566 
519052e
enforcer48
tokens
delegate
to: yggdrasil.laguna 
symbol: STEM 
quantity: 23.021815 
aed7070
enforcer48
tokens
delegate
to: yggdrasil.laguna 
symbol: STEM 
quantity: 23.877961 
b514f75
enforcer48
tokens
delegate
to: yggdrasil.laguna 
symbol: STEM 
quantity: 21.749502 
e0de415
enforcer48
tokens
delegate
to: yggdrasil.laguna 
symbol: STEM 
quantity: 20.37957 
826f406
enforcer48
tokens
delegate
to: yggdrasil.laguna 
symbol: STEM 
quantity: 85.119165 
9ac10af
enforcer48
tokens
delegate
to: yggdrasil.laguna 
symbol: STEM 
quantity: 7.264166 
dc13c41
enforcer48
tokens
delegate
to: yggdrasil.laguna 
symbol: STEM 
quantity: 93.578471 
95ad617
enforcer48
tokens
delegate
to: yggdrasil.laguna 
symbol: STEM 
quantity: 31.889949 
4b502ca
enforcer48
tokens
delegate
to: yggdrasil.laguna 
symbol: STEM 
quantity: 21.872176 
5f33b41
enforcer48
tokens
delegate
to: yggdrasil.laguna 
symbol: STEM 
quantity: 17.761236 
151e481
enforcer48
tokens
delegate
to: yggdrasil.laguna 
symbol: STEM 
quantity: 5.762309 
4fc3471
enforcer48
tokens
delegate
to: yggdrasil.laguna 
symbol: STEM 
quantity: 43.188218 
22f2655
enforcer48
tokens
delegate
to: yggdrasil.laguna 
symbol: STEM 
quantity: 28.994167 
b05de10
enforcer48
tokens
delegate
to: yggdrasil.laguna 
symbol: STEM 
quantity: 61.501526 
ae17c88
enforcer48
tokens
delegate
to: yggdrasil.laguna 
symbol: STEM 
quantity: 26.058476 
b993562
enforcer48
tokens
delegate
to: yggdrasil.laguna 
symbol: STEM 
quantity: 87.898218 
16ba9d6
enforcer48
tokens
delegate
to: yggdrasil.laguna 
symbol: STEM 
quantity: 22.316005 
0a8b52a
enforcer48
tokens
delegate
to: yggdrasil.laguna 
symbol: STEM 
quantity: 61.967469 
ae25e46
enforcer48
tokens
delegate
to: yggdrasil.laguna 
symbol: STEM 
quantity: 27.194088 
020120e
enforcer48
tokens
delegate
to: yggdrasil.laguna 
symbol: STEM 
quantity: 82.713529 
a208882